اجاره دستگاه زردی سه بعدی 02177429962

صفحه اصلی

اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد شرکت نی نی سالم 02177429962
ما را دنبال کنید

صفحه اصلی

شرکت ایمن زردی نی نی سالم صفحه اصلی

شرکت ایمن زردی نی نی سالم (صفحه اصلی)

یک شـرکت مـعتبر و بـا سـابـقه در امـر تـولید،

فـروش و

اجـاره دسـتگاه فتوتراپی اسـت که از سال ۱۳۸۷ فعالیت خـود را بـا مـحوریت کیفیت و با اجاره دستگاه فتوتراپی در منزل در امـر خـدمـات خـود آغـاز کرده

و ھـم اکنون به عنوان یکی از معتبرترین مراکز فـروش و اجـاره دسـتگاه فتوتراپی نـوزاد می بـاشـد.

شرکت ایمن زردی نی نی سالم عـلاوه بـر تـولید دسـتگاه درمان زردی نـوزاد یکی از وارد کنندگان تجهیزات دستگاه درمان زردی نوزاد می باشد.

صفحه اصلی

چرا دستگاه درمان زردی نوزاد را اجاره کنیم؟

اجـاره دسـتگاه درمان زردی نـوزاد یا اجاره دستگاه فتوتراپی ( صفحه اصلی)

بـدلیل مـقرون بـصرفـه بـودن،

کارآمـد بـودن

و در دسترس بودن آن،

بسیار پرطـرفـدار اسـت.

مـتقاضیان، بـا اجـاره دسـتگاه فتوتراپی یا همان دستگاه درمان زردی،

عـلاوه بـر بھـره مـندی از مزایای دسـتگاه درمـان زردی نـوزاد،

خـدمـاتی دیگر اعـم از نـصب، آمـوزش و مشاوره های ضروری را بـصورت رایگان تجـربـه خـواھـند کرد و این امـر بـرای والـدینی که بـه تـازگی صـاحـب فـرزنـد شـده و مـشغله ھـای زیادی در امـر نگھـداری و مـراقـبت از نـوزاد خـود دارنـد امتیاز خوبی است.

هزینه اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد ( صفحه اصلی)

شرکت نی نی سالم

بـرای اجـاره دسـتگاه درمان زردی نوزاد در منزل مبلغی بسیار پـایین دریافـت کرده و عـلاوه بـر ارائه خـدمـات و تحویل دســتگاه بــا کیفیت، گــارانتی مطمئنی بــه شــما پیشنھاد می کند که خیال شــما را از ھــر بــابــت آسوده می نماید. اجاره دستگاه درمان زردی نوزاد با درمان تضمینی!

تضمین شرکت نی نی سالم برای استفاده کنندگان از دستگاه  درمان زردی در منزل

اگـر بـه ھـر دلیلی بـا اجـاره دسـتگاه درمان زردی نوزاد

یا اجاره دستگاه فتوتراپی در منزل از شرکت نی نی سالم

نوزاد دلبندتان درمان نگردید شرکت بـا تـعویض دسـتگاه درمان زردی نوزاد و طـولانی کردن مـدت قـرارداد بـصورت رایگان، تـا درمـان کامـل نـوزاد شـما بـا شـما ھـمراه خواهد بـود. اگـرچـه این گـارانتی تـابـحال اسـتفاده نشـده و ھیچیک از مـتقاضیان گـرامی نیازی بـه اسـتفاده از این گـارانتی نـداشـته انـد ولی این تضمین نـشانـدھـنده کیفیت خـدمـات، حـسن نیت و امکان آرامش خیال برای متقاضیان گرامی خواھد بود.

سرویس دهی به صورت شبانه روزی  به درخواستهای خانواده های عزیز

شرکت نی نی سالم به صورت شبانه روزی در خدمت هموطنان عزیز میباشد.

اولین گـزینه در ذھـن والـدینی که بـواسـطه ابـتلای نـوزاد خـود بـه زردی نیاز بـه درمـانی سـریع، آسـان و مـقرون بـصرفـه دارنـد، اجـاره دسـتگاه درمان زردی نـوزاد در منزل اسـت. چـراکه بـا تـوجـه بـه طـول درمـان کوتـاه مـدت این عـارضـه و ھمچنین بـرگشـت نـاپـذیر بـودن زردی نـوزاد و همچنین قیمت نسبتا بالای دستگاه فتوتراپی، خـرید آن منطقی نیست. در عـوض بـا اجـاره دسـتگاه درمان زردی نوزاد یا دستگاه فتوتراپی، والـدین می تـوانـند بـا ھـزینه ای بسیار کمتر و ھمچنین بھـره مـندی رایگان از خـدمـاتی مـانـند نـصب دسـتگاه، آمـوزش اسـتفاده و جـمع آوری دسـتگاه از سـھولـت و سـرعـت درمـان نـوزاد خـود لـذت بـرده و ھـزینه ای ھـنگفت را نیز صـرفـه جـویی نـمایند.

اجـاره دسـتگاه درمان زردی نوزاد در منزل نـوزاد امـروزه رایج تـرین راھکار بـرای درمـان نـوزادانی اسـت که مـبتلا بـه زردی پـس از تـولـد می بـاشـند. اگـر بــخواھید دســتگاه را خــریداری نــمایید و یا از خــدمــات بیمارســتانــھا اســتفاده نــمایید، عــلاوه بــر کمبودھـای روحی و یا اطـلاعـاتی ھـزینه ای بـالا را نیز بـاید مـتقبل شـوید. ولی دسـتگاه درمان زردی در منزل راھی اسـت که در مـدت زمـانی انـدک و بـا صـرف ھـزینه ای نـاچیز بـه شـما این امکان را می دھـد تـا علاوه بر نگھداری نوزاد دلبندتان در کنار خود، روال سریع درمان او را نیز ببینید.

مشتریان نی نی سالم

در زمینه اجـاره دسـتگاه درمان زردی نـوزاد

مـا ھمیشه بـا افـتخار در کنار ھـموطـنان گـرامی بـوده ایم تـا بـا تـخصص و تجـربـه خـود نـگرانی ھـای غیر ضـروری ایشان را در خـصوص امـور مـالی و درمـانی بـرطـرف نــموده و بــا ارائــه راھکاری طــلایی آنــھا را در کوتــاھــترین مــدت بــه ھــدف بــرســانیم. مشــتریان، بیمارستانھا، آزمایشگاهها و پزشکانی که خدمات ما را تجربه نموده اند ھمه گواه این مدعا ھستند.

(صفحه اصلی)

انواع دستگاه درمان زردی نوزاد فتوتراپی

عمده دستگاههای فتوتراپی متعارف در بازار

شـامـل انواع دسـتگاه ھـای ۴ ،۶ و ٨ لامـپ می شـود که طیف نیازھـای روز را بـطور کامـل پـوشـش می دھـد. اما دستگاههای فتوتراپی شرکت نی نی سالم همگی جدید بوده و به لامپ های ال ای دی با کیفیت درمانی فوق العاده بالا مجهز هستند. کیفیت دستگاه به گونه ای است که به ازای هر ۲۴ ساعت استفاده میزان زردی نوزاد را ۵ واحد کاهش میدهد. کیفیت لامپ ها نیز به گونه ایست که استفاده از دستگاه هیچگونه عوارض جانبی نیز نخواهد داشت و از این بابت جای هیچگونه نگرانی برای خانواده ها وجود ندارد. دستگاهای فتوتراپی شرکت نی نی سالم نیز به حدی قدرتمند هستند که قادرند زردی تا ۲۰ بیلی روبین را در منزل درمان نمایند که از این بابت قدرت درمانی دستگاههای شرکت نی نی سالم از بسیاری از دستگاههای بیمارستانی نیز بیشتر است.

۱ – دستگاه فتوتراپی مدل FT-LED544

دستگاه فتوتراپی مدل FT-LED544

از ۵۴۴ عدد لامپ ال ای دی ساخت کشور آلمان با کیفیت درمانی بسیار بالا ساخته شده است و قادر است زردی نوزاد را چنانچه نوزاد مطابق دستورالعمل گفته شده توسط کارشناس در زیر دستگاه قرار گیرد به ازای هر ۲۴ ساعت استفاده حدود ۴ واحد کاهش دهد. دستگاه درمان زردی نوزاد فوق دارای پایه های تا شونده بوده و در کیف مخصوص خود قرار میگیرد و با وزن حدود ۴ کیلوگرم به راحتی قابل حمل و نقل و جابجائیست. برای استفاده از دستگاه فوق نصب چشم بند الزامی است.

قیمت اجاره دستگاه فتوتراپی فوق ۶۰۰۰۰ تومان به ازای هر ۲۴ ساعت استفاده می باشد.

دستگاه درمان زردی

 

۲ – دستگاه فتوتراپی مدل FT-LED432

دستگاه فتوتراپی مدل FT-LED432

از ۴۳۲ عدد لامپ ال ای دی ساخت کشور آلمان با کیفیت درمانی بسیار بالا ساخته شده است

و قادر است زردی نوزاد را به ازای هر ۲۴ ساعت استفاده حدود ۴ واحد کاهش دهد. دستگاه فوق دارای پایه های تا شونده بوده و در کیف مخصوص خود قرار میگیرد و با وزن حدود ۴ کیلوگرم به راحتی قابل حمل و نقل و جابجائیست. برای استفاده از دستگاه فوق نیازی به استفاده از چشم بند نمیباشد لذا این مسئله برای نوزادانی که به چشم بند حساس هستند بسیار کاربردی است. شدت نور این دستگاه توسط مکانیزم تنظیم نور از معادل یک لامپ تا هشت لامپ قابل تنظیم است لذا برای هر محدوده زردی قابلیت استفاده دارد. دستگاه فوق قادر است زردی تا ۱۹ بیلی روبین را درمان نماید. دستگاه فوق دارای پایه های تا شونده بوده و در کیف مخصوص خود قرار میگیرد و با وزن حدود ۴ کیلوگرم به راحتی قابل حمل و نقل و جابجائیست.

قیمت اجاره دستگاه فتوتراپی مدل FT-LED432  به ازای هر ۲۴ ساعت استفاده ۸۰۰۰۰ تومان می باشد.

اجاره دستگاه فتوتراپی

۳ – دستگاه فتوتراپی مدل ۳D-LED560

دستگاه فتوتراپی مدل ۳D-LED560

از ۵۶۰ عدد لامپ ال ای دی ساخت کشور آلمان با کیفیت درمانی بسیار بالا ساخته شده است

و قادر است زردی نوزاد را به ازای هر ۲۴ ساعت استفاده حدود ۵ واحد کاهش دهد.

تابش نور در این نوع دستگاه به صورت سه بعدی است و دیگر نیازی به چشم بند برای بستن چشم نوزاد نیست لذا این مسئله برای نوزادانی که به چشم بند حساس هستند بسیار کاربردی است. دستگاه فوق اتوماتیک بوده و دارای تایمر است که به صورت خودکار عملیات درمانی را جهت رسیدگی مادر به نوزاد قطع میکند. شدت نور این دستگاه توسط مکانیزم تنظیم نور از معادل یک لامپ تا دوازده لامپ قابل تنظیم است لذا برای هر محدوده زردی قابلیت استفاده دارد. دستگاه فوق قادر است زردی تا ۲۰ بیلی روبین را درمان نماید. دستگاه فوق دارای پایه های تا شونده بوده و در کیف مخصوص خود قرار میگیرد و با وزن حدود ۴ کیلوگرم به راحتی قابل حمل و نقل و جابجائیست.

قیمت اجاره دستگاه فتوتراپی مدل ۳D-LED560 به ازای هر ۲۴ ساعت استفاده ۱۱۰۰۰۰ تومان می باشد.

اجاره دستگاه درمان زردی

صفحه اصلی
5 (100%) 1 vote
Call Now Button