برچسب: بارداری

قصد بارداری

در این مقاله به توضیحات لازم به خانومهای عزیزی که قصد بارداری دارند پرداخته میشود.

لازم است که موارد زیر توسط خانم عزیزی که قرار است مادر شود رعایت گردد