دسته: مقالات بارداری

مقالات بارداری و حاملگی جهت افزایش دانش و آگاهی خانم های عزیزی که قصد دارند به زودی

بچه دار شده و صاحب فرزند گردند و میخواهند زایمان آسانی را تجربه کنند.

قصد بارداری

در این مقاله به توضیحات لازم به خانومهای عزیزی که قصد بارداری دارند پرداخته میشود.

لازم است که موارد زیر توسط خانم عزیزی که قرار است مادر شود رعایت گردد