دسته: زردی در نوزادان

زردی در نوزادن بیماری شایعی است که گریبان عمده نوزادان در بدو تولد را میگیرد و همین مسئله باعث ایجاد نگرانی در خانواده ها میشود.
زردی نوزاد اگر به موقع تشخیص داده شده و درمان گردد هیچ نگرانی ایجاد نخواهد کرد ولی در صورت بی توجهی به این بیماری، میتواند عوارض خطرناک و جبران ناپذیری برای کودک ایجاد نماید که از جمله میتوان به عقب ماندگی ذهنی کودک اشاره نمود.

قرص فنوباربیتال برای از بین بردن زردی نوزاد

بسیاری از خانواده ها و مادران پس از اینکه نوزادشان بعد از 9 ماه چشم انتظاری با بیماری زردی نوزادی پا به عرصه این جهان گذاشت دنبال روشهایی برای درمان فرزندشان هستند. قطعا اطرافیان نیز هر کدام بر اساس تجربه و یا نظرات شخصی خود ایده هایی را نیز مطرح میکنند و ممکن است استفاده از قرص زردی نوزاد را پیشنهاد بدهند.