دسته: زردی در نوزادان

زردی در نوزادن بیماری شایعی است که گریبان عمده نوزادان در بدو تولد را میگیرد و همین مسئله باعث ایجاد نگرانی در خانواده ها میشود.
زردی نوزاد اگر به موقع تشخیص داده شده و درمان گردد هیچ نگرانی ایجاد نخواهد کرد ولی در صورت بی توجهی به این بیماری، میتواند عوارض خطرناک و جبران ناپذیری برای کودک ایجاد نماید که از جمله میتوان به عقب ماندگی ذهنی کودک اشاره نمود.

درجه میزان زردی نوزاد با جدول

درجه زردی نوزاد و تعیین میزان آن با جدول

درجه زردی نوزاد برای تعین زردی نوزاد یا تعین بیلی روبین خون است و در صورت وجود زردی، استفاده از دستگاه فتوتراپی راهکار اصلی درمان است