لامپ ال ای دی دستگاه فتوتراپی

لامپ ال ای دی دستگاه فتوتراپی مهمترین و اصلی ترین بخش آن است که جهت درمان قطعی زردی

نوزادان و بدون هیچگونه عوارض جانبی به کار می رود.

Featured post
درجه میزان زردی نوزاد با جدول

درجه زردی نوزاد و تعیین میزان آن با جدول

درجه زردی نوزاد برای تعین زردی نوزاد یا تعین بیلی روبین خون است و در صورت وجود زردی، استفاده از دستگاه فتوتراپی راهکار اصلی درمان است