برچسب: اجاره دستگاه فتوتراپی

راهنمای استفاده از دستگاه فتوتراپی

دستگاه های فتوتراپی به تعداد بسیار زیادی وجود دارد و راهنمای استفاده از دستگاه فتوتراپی برای

هرکدام از این دستگاه ها نیز متفاوت است.

قیمت اجاره دستگاه فتوتراپی

قیمت اجاره دستگاه فتوتراپی

قیمت اجاره دستگاه فتوتراپی جهت درمان زردی نوزاد در منزل با توجه به نوع دستگاه زردی

و قدرت دستگاه و همچنین نوع منبع تابش نور در دستگاه فتوتراپی متفاوت

است.

دستگاه فتوتراپی یا نور درمانی

دستگاه فتوتراپی یا نور درمانی

قطعا پزشک اطفال استفاده از دستگاه فتوتراپی یا نور درمانی را چنانچه نوزاد در بدو تولد

زردی داشته باشد و زردی وی نیز شدید باشد توصیه می کند.

آشنایی با دستگاه فتوتراپی نوزاد

آشنایی با دستگاه فتوتراپی نوزاد

آشنایی با دستگاه فتوتراپی نوزاد برای بسیاری از والدین که قصد دارند صاحب فرزند

شوند و نگران فرزند خود هستند بسیار ضروری و حیاتی است.

چشم بند فتوتراپی نوزاد

چشم بند فتوتراپی نوزاد

چشم بند فتوتراپی نوزاد وسیله ای است که در هنگام فتوتراپی نوزادِ تحت درمان روی چشمان نوزاد قرار میگیرد و مانع عبور اشعه مضر آن به چشم میشود.