برچسب: دستگاه درمان

درمان زردی نوزاد با دستگاه درمان زردی

درمان زردی نوزاد با دستگاه درمان زردی

درمان زردی نوزاد با دستگاه درمان زردی جلوگیری از رسیدن بیلی روبین غیر مستقیم به سطحی است که در آن ممکن است آسیب های مغزی به نوزاد وارد شود.