برچسب: رفع زردی نوزاد

قرص فنوباربیتال برای از بین بردن زردی نوزاد

بسیاری از خانواده ها و مادران پس از اینکه نوزادشان بعد از 9 ماه چشم انتظاری با بیماری زردی نوزادی پا به عرصه این جهان گذاشت دنبال روشهایی برای درمان فرزندشان هستند. قطعا اطرافیان نیز هر کدام بر اساس تجربه و یا نظرات شخصی خود ایده هایی را نیز مطرح میکنند و ممکن است استفاده از قرص زردی نوزاد را پیشنهاد بدهند.