هفته اول بارداری و رعایت توصیه های لازم و ضروری مادران باردار https://darmanzardi.ir اجاره و فروش دستگاه زردی فتوتراپی ال ای دی سه بعدی جهت درمان زردی نوزاد در منزل بدون نیاز به چشم بند با قابلیت تنظیم نور 02177429962 Mon, 11 Nov 2019 16:35:25 +0330 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3 https://darmanzardi.ir/wp-content/uploads/2019/11/logo-base-140x140.jpg هفته اول بارداری و رعایت توصیه های لازم و ضروری مادران باردار https://darmanzardi.ir 32 32 هفته اول بارداری https://darmanzardi.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://darmanzardi.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Mon, 04 Nov 2019 11:36:56 +0000 https://darmanzardi.ir/?p=13007 https://darmanzardi.ir/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 قصد بارداری https://darmanzardi.ir/%d9%82%d8%b5%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/ https://darmanzardi.ir/%d9%82%d8%b5%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Sun, 03 Nov 2019 14:09:05 +0000 https://darmanzardi.ir/?p=12882 https://darmanzardi.ir/%d9%82%d8%b5%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 تست زردی نوزاد با موبایل https://darmanzardi.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84/ https://darmanzardi.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84/#respond Thu, 24 Oct 2019 20:56:44 +0000 https://darmanzardi.ir/?p=10732 https://darmanzardi.ir/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84/feed/ 0 علائم رفلاکس نوزاد https://darmanzardi.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%b1%d9%81%d9%84%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af/ https://darmanzardi.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%b1%d9%81%d9%84%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af/#respond Sun, 29 Sep 2019 06:44:11 +0000 https://darmanzardi.ir/?p=9671 https://darmanzardi.ir/%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%b1%d9%81%d9%84%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af/feed/ 0 درمان زردی نوزاد با حجامت https://darmanzardi.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%aa/ https://darmanzardi.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%aa/#respond Wed, 25 Sep 2019 15:49:08 +0000 https://darmanzardi.ir/?p=9625 https://darmanzardi.ir/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%aa/feed/ 0 زردی نوزاد یک ماهه https://darmanzardi.ir/%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87/ https://darmanzardi.ir/%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87/#comments Wed, 25 Sep 2019 09:56:36 +0000 https://darmanzardi.ir/?p=9598 https://darmanzardi.ir/%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87/feed/ 1 دستگاه فتوتراپی ال ای دی https://darmanzardi.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%db%8c-%d8%a7%d9%84-%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c/ https://darmanzardi.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%db%8c-%d8%a7%d9%84-%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c/#respond Thu, 19 Sep 2019 16:45:16 +0000 https://darmanzardi.ir/?p=8584 https://darmanzardi.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%db%8c-%d8%a7%d9%84-%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c/feed/ 0 نحوه استفاده از دستگاه زردی در خانه https://darmanzardi.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/ https://darmanzardi.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/#respond Fri, 06 Sep 2019 09:02:54 +0000 https://darmanzardi.ir/?p=8361 https://darmanzardi.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/feed/ 0 قیمت فروش دستگاه زردی نوزاد https://darmanzardi.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af/ https://darmanzardi.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af/#respond Wed, 04 Sep 2019 12:23:54 +0000 https://darmanzardi.ir/?p=8341 https://darmanzardi.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af/feed/ 0 ساخت دستگاه زردی نوزاد https://darmanzardi.ir/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af/ https://darmanzardi.ir/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af/#respond Wed, 04 Sep 2019 12:09:51 +0000 https://darmanzardi.ir/?p=8337 https://darmanzardi.ir/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af/feed/ 0 چگونه زردی نوزاد را از بین ببریم https://darmanzardi.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a8%d8%b1%db%8c%d9%85/ https://darmanzardi.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a8%d8%b1%db%8c%d9%85/#respond Wed, 04 Sep 2019 11:44:14 +0000 https://darmanzardi.ir/?p=8332 https://darmanzardi.ir/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a8%d8%b1%db%8c%d9%85/feed/ 0 دستگاه برای درمان زردی https://darmanzardi.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c/ https://darmanzardi.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c/#respond Wed, 04 Sep 2019 11:25:58 +0000 https://darmanzardi.ir/?p=8328 https://darmanzardi.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c/feed/ 0 چه غذاهایی برای زردی نوزاد مضر است https://darmanzardi.ir/%da%86%d9%87-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b6%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ https://darmanzardi.ir/%da%86%d9%87-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b6%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/#respond Wed, 04 Sep 2019 10:08:00 +0000 https://darmanzardi.ir/?p=8319 https://darmanzardi.ir/%da%86%d9%87-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b6%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/feed/ 0 دستگاه درمان زردی کودک https://darmanzardi.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/ https://darmanzardi.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/#respond Sun, 01 Sep 2019 13:38:46 +0000 https://darmanzardi.ir/?p=8295 https://darmanzardi.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/feed/ 0 زردی نوزادان و نگرانی والدین https://darmanzardi.ir/%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86/ https://darmanzardi.ir/%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86/#respond Sun, 01 Sep 2019 03:14:53 +0000 https://darmanzardi.ir/?p=8288 https://darmanzardi.ir/%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%db%8c%d9%86/feed/ 0 دستگاه برای زردی https://darmanzardi.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c/ https://darmanzardi.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c/#respond Fri, 30 Aug 2019 19:53:38 +0000 https://darmanzardi.ir/?p=8280 https://darmanzardi.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c/feed/ 0 دستگاه درمان زردی نوزاد در منزل https://darmanzardi.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/ https://darmanzardi.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/#respond Fri, 30 Aug 2019 08:48:09 +0000 https://darmanzardi.ir/?p=8273 https://darmanzardi.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/feed/ 0 آیا دستگاه زردی ضرر دارد https://darmanzardi.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/ https://darmanzardi.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/#respond Thu, 29 Aug 2019 17:02:10 +0000 https://darmanzardi.ir/?p=8254 https://darmanzardi.ir/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/feed/ 0 خرید اینترنتی دستگاه فتوتراپی https://darmanzardi.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%db%8c/ https://darmanzardi.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%db%8c/#respond Sun, 25 Aug 2019 09:56:54 +0000 https://darmanzardi.ir/?p=8221 https://darmanzardi.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%be%db%8c/feed/ 0 دستگاه درمان زردی نوزاد https://darmanzardi.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af/ https://darmanzardi.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af/#respond Thu, 22 Aug 2019 10:03:52 +0000 https://darmanzardi.ir/?p=8162 https://darmanzardi.ir/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%af/feed/ 0